Quartz Cats Eye Gemstone Gallery

Quartz Cats Eye Gemstone from Ceylon (Sri Lanka)